Volgende stap in gelijkschakeling statutaire en contractuele ambtenaren

Door Liesbeth Homans op 29 juni 2018, over deze onderwerpen: Activering, Ambtenaren, Pensioenen, Ziekte

De Vlaamse Regering heeft onder impuls van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans opnieuw een belangrijke stap gezet in de verdere gelijkschakeling van statutaire en contractuele personeelsleden. “De verschillen tussen statutairen en contractuelen worden terecht als oneerlijk ervaren. Daarom werken we de verschillen verder weg door op het vlak van ziekteverlof, aanwervingen, ontslagmogelijkheden en pensioenrechten maatregelen te nemen”, zegt Liesbeth Homans.

Hervorming ziekteverlof voor statutaire ambtenaren

De ziekteverlofregeling voor statutairen gaat op de schop. Gedurende de eerste 30 kalenderdagen van het ziekteverlof wordt het salaris doorbetaald. Daarna valt men terug op 65 procent van het salaris. Statutairen zullen dus niet langer onbeperkt aan 100 procent doorbetaald worden tijdens hun ziekteverlof. Er zijn uitzonderingen voorzien indien het ziekteverlof het gevolg is van een arbeidsongeval, een beroepsziekte of een ernstige ziekte (zoals kanker, MS ...). In dat geval blijven ze wel hun volledig salaris behouden. Op deze manier wil de minister personeelsleden sneller terug aan het werk helpen. De praktijk toont aan dat wanneer mensen lang van hun werkplek wegblijven, de kans tot re-integratie sterk afneemt. “We willen werknemers ondersteunen om sneller aan de slag te gaan. Met trajectbegeleiding en begeleide heroriëntering, maar ook met een financiële stimulans”, zegt Homans.

Makkelijker om contractuelen aan te werven

De mogelijkheden om contractuele medewerkers aan te trekken worden uitgebreid. In het verleden wierf de Vlaamse overheid personeel vooral op statutaire basis aan. Nadat de minister de lokale overheden in 2016 al de keuzevrijheid gaf om personeelsleden statutair dan wel contractueel aan te stellen, krijgt de Vlaamse overheid nu dezelfde vrijheid. Op die manier wordt het bijvoorbeeld makkelijker om een afwezige ambtenaren te vervangen door een contractueel personeelslid.

Versoepeling van ontslagmogelijkheid statutairen

Wanneer een medewerker niet functioneert, is het zowel voor de werkgever als voor de betrokken medewerker beter om afscheid van elkaar te nemen. Tot nu was het zo dat een statutaire ambtenaar werd ontslagen na twee negatieve evaluaties binnen de drie jaar. De belemmering van de tijdsperiode wordt nu losgelaten: wanneer een statutaire ambtenaar in zijn of haar hele loopbaan twee negatieve evaluaties krijgt, kan hij of zij ontslagen worden. De opzegvergoedingen worden afgestemd op die van contractuele personeelsleden.

Oprichting Vlaams pensioenfonds

“Met de oprichting van een eigen pensioenfonds is een aanvullend pensioen voor contractuelen een feit”, zegt Liesbeth Homans. “De Vlaamse overheid kon, in tegenstelling tot de lokale besturen, zelf lange tijd geen pensioenfonds oprichten omdat het regelgevende kader op federaal niveau daarvoor ontbrak. Nu de federale overheid het licht op groen zette, heeft de Vlaamse overheid onmiddellijk het initiatief genomen om een eigen pensioenfonds op te richten. Dit fonds is een eerste belangrijke stap om de kloof tussen het pensioen van statutaire ambtenaren en het pensioen van contractuele ambtenaren te dichten.”

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is