Wonen

Een kwaliteitsvol en betaalbaar dak boven ieders hoofd. Liefst op maat en in een aangename leefomgeving. Dat is waar iedere Vlaming van droomt en waar ik als Vlaams minister sterk op inzet.

 

Sociale woningen voor zij die het echt nodig hebben

Wonen is een basisrecht. Het is dan ook van belang dat een sociale huurwoning terechtkomt bij die mensen die er het meeste nood aan hebben. Daarom nam ik de nodige stappen om de sociale huurmarkt te verbeteren, met een rechtvaardige toegang voor iedereen.  Aan deze rechten koppelden we eveneens bepaalde plichten. Zo vallen bijvoorbeeld nieuwe huurders met een bepaald contract die voldoende verdienen (25% boven inkomensgrenzen voor sociale huur) uit het sociale woonbestand en moet wie in aanmerking wil komen voor een sociale woning niet enkel aantonen dat hij/zij lessen volgt maar ook effectief Nederlands spreekt. De bestaande fraude werd ook beter aangepakt. Dossiers van fictief alleenstaanden en/of mensen die reeds een volle of gedeeltelijke eigendom hebben worden niet meer aanvaard.

 

Extra ondersteuning voor sociale woonactoren

Net als bij de gemeenten wil ik de toegankelijkheid en kwaliteit van de sociale woonactoren verhogen. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren (SVK) werden daarom financieel versterkt en ondersteund bij het ontwikkelen van een verruimd aanbod. Om meer efficiëntie te bekomen moeten SHM’s in de toekomst beschikken over minimaal 1000 sociale woningen in beheer. Daarenboven is er nog nooit zoveel geïnvesteerd in de uitbreiding van het woonaanbod. Sinds 2014 kwamen er 10.644 nieuwbouwwoningen (1.747.839.970 euro) en 48.781 renovaties (1.716.058.457 euro) bij. De sociale huisvestingsmaatschappijen ontvingen zowel in 2016 als 2017 200 miljoen euro, voor 2018 en 2019 steeg dat bedrag tot 285 miljoen euro. Eveneens werd 96 miljoen uit het Klimaatfonds getrokken voor de energetische renovatie van sociale woningen.

 

Evenwicht huurder-verhuurder hersteld

Midden 2014 kwam er een overdracht van bevoegdheden rond huurwetgeving van de federale overheid naar Vlaanderen. Dit zette me ertoe aan om een eigen Vlaams Woninghuurdecreet uit te tekenen. Dit decreet werd in 2018 door het Vlaams Parlement finaal goedgekeurd en trad begin 2019 in voege voor alle nieuwe contracten. Het versterkt de Vlaamse huurmarkt door het evenwicht tussen de rechten en plichten van huurder en verhuurder te herstellen. Voor de huurder gelden hier betaalbaarheid, bescherming van de woonkwaliteit en woonzekerheid, terwijl de verhuurder op zijn beurt over een beschermde eigendom en een gegarandeerd huurinkomen moet kunnen beschikken.

 

SVK pro model

Het aantal SVK-woningen nam de afgelopen jaren steeds toe. In 2014 waren er nog 7.784 SVK-woningen, in 2015 8.350, in 2016 9.143, in 2017 werd de 10.000 SVK-woning in gebruik genomen en eind 2018 staat de teller op ongeveer 11.000.

Naast deze bijkomende woningen, verhoogde ik de werkingsmiddelen van de sociale verhuurkantoren met 60% en keurde het Vlaams Parlement eind 2018 het SVK pro decreet goed. Met dit decreet stimuleer ik de private ontwikkelaars om te investeren in kwaliteitsvolle huurwoningen die verhuurd worden aan een sociaal tarief. De overheid en de private sector slaan de handen dus in elkaar om het sociaal woonaanbod nog forser uit te breiden. Zo lanceerde ik een proefproject waar private ontwikkelaars, naast een verlaagd btw-tarief van 12 procent en een verlaagde onroerende voorheffing, gegarandeerde huurinkomsten voor minstens 15 jaar krijgen.

 

Huurpremie en -subsidie verbreed en opgetrokken

Door onder meer de inkomensgrenzen voor kandidaat-huurders te verhogen, werd de doelgroep voor de huursubsidie en -premie fors uitgebreid. Daarnaast werd ook het maximale bedrag van de tegemoetkomingen in de huurprijs voor sociale huurders opgetrokken. Tegelijk verdubbelden de totale bedragen voor tegemoetkomingen van 36,6 miljoen euro in 2014 naar 74 miljoen euro in 2019.

 

Kwalitatief wonen in Vlaanderen opnieuw ingevuld

Samenhuizen, tiny houses en kangoeroewonen winnen de laatste tijd duidelijk aan populariteit. Om daarop in te spelen gaf ik ondersteuning aan 28 projecten rond alternatieve woonvormen die van bepaalde (woon)regels mogen afwijken, zoals bijvoorbeeld de oppervlaktenormen. Op die manier stimuleer ik de innovatie binnen wonen zodat die sneller aansluiting kan vinden bij onze huidige manier van leven.

 

Inzetten op eigendomsverwerving

Als minister van Wonen vind ik het belangrijk om alle Vlamingen de kans te geven een woning te verwerven, het zogenaamde ‘appeltje voor de dorst’ voor velen. Zo gaven we mensen die het nodig hadden een extra duwtje in de rug door onder meer de bijzondere sociale leningen. Voordeel van deze leningen is dat men minder eigen inbreng moet leveren en dus de drempel om een woning aan te schaffen verlaagt.

 

Klik hier voor de beleidsnota Wonen. 

Nieuws over dit onderwerp

Minister Homans roept WoninGent op om orde op zaken te stellen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) vestigt opnieuw de aandacht op de recordinvesteringen in sociale huisvesting.  “Sinds 2014 werd er al meer dan 3,86 miljard euro vrijgemaakt voor de …

Minister Homans brengt bezoek aan de 100.000ste ontleenster van een sociale lening door Vlaams Woningfonds

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) bracht vandaag een bezoek aan de 100.000ste ontleenster van een sociale lening door het Vlaams Woningfonds. “Een sociale lening is een instrument dat …

Live Q&A met minister Homans over wonen

Herbekijk hier de live Q&A met minister Liesbeth Homans over wonen in Vlaanderen: …