Inburgering en Integratie

Vlaanderen is divers en wordt steeds meer divers. Om ervoor te zorgen dat personen van buitenlandse herkomst volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving, neemt minister Homans de nodige maatregelen. Een inburgeringstraject zorgt voor een eerste begeleide stap naar integratie. Maar dan stopt het niet: echte integratie verloopt via het werk, in het verenigingsleven, in de buurt, en ga zo maar verder. Zo wordt gebouwd aan een Vlaanderen waarin de kloof tussen “nieuwe” en “oude” Vlamingen plaats maakt voor een samenleving waarin we samen Vlaming zijn. Met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.

 

Resultaatsverbintenis voor Nederlands in plaats van inspanningsverbintenis

Het kennen en kunnen gebruiken van Nederlands is één van de belangrijkste middelen om te participeren aan onze samenleving. Minister Homans blijft dan ook investeren in het verhogen van de kennis van het Nederlands. Wanneer anderstaligen het Nederlands onder de knie krijgen, verhoogt dit immers hun zelfredzaamheid en vergroot dit hun toegang tot onder andere onderwijs, vorming, tewerkstelling én het publieke debat. Daarom besliste minister Homans om binnen het inburgeringstraject de omslag te maken van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis. Dit betekent dat de nieuwkomer aan het einde van het inburgeringstraject een test moet afleggen dat hij of zij voldoende Nederlands spreekt en begrijpt.

Naast het leren van Nederlands in de inburgeringstrajecten, volgen nieuwkomers ook een cursus Maatschappelijke oriëntatie. Met deze cursus reiken we nieuwkomers informatie aan over het dagelijkse leven in Vlaanderen. Thema’s die aan bod komen zijn onderwijs, wonen, werkgelegenheid, gezondheid, mobiliteit, het politieke systeem, vrije tijd… Daarnaast is er ook ruime aandacht voor onze Vlaamse waarden en normen. Naast de kennis van het Nederlands als gemeenschappelijke taal, zijn gedeelde waarden en normen immers van cruciaal belang om het samenleven in diversiteit mogelijk te maken. Ook voor dit onderdeel in het inburgeringstraject is een resultaatsverbintenis ingevoerd. 

 

Minder en efficiëntere structuren

De inkanteling van 8 Integratiecentra, 8 onthaalbureaus, 8 sociaal tolk-  en vertaaldiensten en het Kruispunt Migratie-Integratie in 3 slagkrachtige ‘Agentschappen Integratie en Inburgering’ Vlaams, Antwerps  en Gents was een mijlpaal in de hervorming van de integratie- en inburgeringssector. Hiermee kwam een einde aan de historisch gegroeide versnippering en de daarbij horende afstemmingsproblemen op het terrein. Eind 2015 kantelden ook de Huizen van het Nederlands in deze Agentschappen in met uitzondering van het Huis van het Nederlands Brussel dat wegens de specifieke lokale context zelfstandig blijft opereren. Tussen al deze agentschappen werd onderling een samenwerkingsovereenkomst gesloten zodat er overal in Vlaanderen een zelfde kwalitatieve dienstverlening is.

 

Integratiepact

We nodigen alle nieuwkomers uit actief deel uit te maken van onze samenleving op te nemen: door de taal te leren, door te werken, door hun kinderen maximale kansen te bieden. Maar wie zich inspant, moet ook voldoende kansen krijgen en mag niet achtergesteld worden wegens zijn huidskleur of afkomst. Daarom sluit minister Homans met maatschappelijke organisaties een integratiepact. Met dit breed gedragen akkoord engageren sociale partners, lokale besturen, media, scholen, etnisch-culturele verenigingen zich om samen racisme en discriminatie te bestrijden. Het is dus een dynamisch project waarbij minister Homans organisaties financieel stimuleert om acties te ondernemen. Zo voorzag ze hiervoor reeds 1,5 miljoen euro en maakt ze in de toekomst voor concrete acties bijkomende middelen vrij. 

 

Groeiend aantal inburgeringstrajecten

Via een inburgeringscursus leren nieuwkomers onze taal en maken ze kennis met de Vlaamse samenleving en onze normen en waarden. Ze krijgen ook loopbaanbegeleiding, bijvoorbeeld naar een job of opleiding. Heel wat nieuwkomers zijn verplicht om in te burgeren. Dat geldt ook voor erkende vluchtelingen die in Vlaanderen willen wonen. Nieuwkomers uit een ander EU-land kunnen vandaag dan weer niet verplicht worden, maar kiezen er vaak zelf voor om vrijwillig een traject te volgen. Over heel Vlaanderen en Brussel waren er in 2017 21.194 inburgeraars die een inburgeringscontract afsloten, waarvan 11.074 vrijwillig. In 2016 bereikte de instroom een piek met 25.543 ondertekende inburgeringscontracten.

 

Maatwerk

Het is belangrijk dat inburgeringstrajecten zo goed mogelijk aansluiten op de persoonlijke context van de inburgeraar. Maatwerk is daarom een sleutelwoord binnen het inburgeringsbeleid van minister Homans. Zo worden er specifieke trajecten opgezet voor welbepaalde profielen, zoals minderjarige nieuwkomers en laaggeletterde moeders met jonge kinderen, maar net zo goed hoogopgeleide nieuwkomers. Daarnaast lopen er, in samenwerking met de moskeeën, ook inburgeringsinitiatieven die zich richten naar imams. 

 

Klik hier voor de beleidsnota Inburgering & Integratie. 

 

Nieuws over dit onderwerp

Minister Homans in debat in Terzake

Minister Homans was op 1 oktober te gast in Terzake. Ze ging in debat met Bart Somers (Open VLD), Sammy Mahdi (CD&V) en Barbara Pas (Vlaams Belang) over het thema samenleven. Bekijk hier haar visie op …

Reactie minister Homans op de aankondiging van de intentie tot herstructurering bij het Agentschap Integratie & Inburgering

Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) staat achter de beslissing van de Raad van Bestuur van het Agentschap Integratie & Inburgering om de intentie tot herstructurering aan te …

Vlaams minister Homans kent 1 miljoen euro toe aan vernieuwende projecten voor extra oefenkansen Nederlands

Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) investeert 1 miljoen euro om, naast het formele aanbod NT2, de oefenkansen Nederlands voor anderstalige volwassenen uit te breiden …