Bestuurszaken

Het overheidsapparaat werd afgeslankt en de werking van de Vlaamse overheid werd verder geprofessionaliseerd. Het aantal diensten daalde en er zijn minder ambtenaren. Het HR-beleid van de Vlaamse overheid werd gemoderniseerd. Door te focussen op de kerntaken en in te zetten op efficiënte werkprocessen en digitalisering, hebben we grote stappen gezet naar een slanke en efficiënte overheid met een moderne dienstverlening voor de burgers.

Ook qua vastgoedbeleid werd er heel wat gerealiseerd. Het aantal gebouwen in beheer van de Vlaamse overheid daalde drastisch. Daarnaast werden nieuwe energiezuinige kantoorgebouwen in gebruik genomen. Administraties werden letterlijk dichter bij elkaar gebracht. Dat zorgt voor een betere samenwerking en komt ook de dienstverlening ten goede. Verder levert dit uiteraard ook een besparing van de huurkosten, belastingen en energiekosten op.

 

Slanke en efficiënte overheid

De werking van de Vlaamse overheid liet ik verder professionaliseren door bepaalde overheidsdiensten te fuseren. Het aantal diensten daalde van 98 naar 74. Met het oog op beter bestuur is het immers noodzakelijk om alle taken die inhoudelijk samen horen, ook organisatorisch samen te brengen. Dit gaat de verkokering tegen en zorgt er voor dat er een meer coherent beleid gevoerd kan worden. Daarnaast leveren de fusies ook efficiëntiewinsten op. Door fusies kunnen zaken zoals bijvoorbeeld de boekhouding, het personeelsbeleid, accountmanagement en overheidsopdrachten veel efficiënter aangepakt worden.

Er werd deze regeerperiode ook een serieuze personeelsbesparing gerealiseerd. Er zijn nu zo’n 2.000 ambtenaren minder. Ongeveer de helft van de besparing werd gerealiseerd door te focussen op de kerntaken van de departementen en de agentschappen. De andere helft van de besparing werd gerealiseerd door fusies van entiteiten maar ook door andere oefeningen zoals de stroomlijning en vereenvoudiging van regelgeving en van administratieve procedures en digitalisering. De personeelsbesparing werd dus volledig gerealiseerd zonder naakte ontslagen.

Slanke Vlaamse overheid

 

Modernisering HR-beleid

Met het HR-beleid van de Vlaamse overheid zet ik sterk in op het aantrekken, ontwikkelen én behouden van talent. Sinds mei 2017 is uitzendarbeid eindelijk ook mogelijk bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Dit biedt de overheid als werkgever de kans om een snelle oplossing te vinden voor de vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid of bij een tijdelijke stijging van de werkdruk. Daarnaast werden de verschillen in het statuut van contractuele en statutaire ambtenaren verder weggewerkt. Voor de contractuele personeelsleden werd een tweede pensioenpijler uitgewerkt die de kloof met het ambtenarenpensioen deels wegwerkt.

De Vlaamse overheid is ook vooruitstrevend als het op huisvesting en manier van werken aankomt. Door in te zetten op plaats- en tijdonafhankelijk werken en digitalisering, kan elk personeelslid vanop elke mogelijke locatie werken. Het HR-beleid sluit daarbij aan, door te sturen op doelstellingen en resultaten in plaats van aanwezigheid.

Modernisering personeelsbeleid

 

Vlaanderen Radicaal Digitaal

Met “een overheid die je beter begrijpt” zorgde ik voor een grondige vereenvoudiging en digitalisering van de Vlaamse overheid. Alle diensten van de Vlaamse overheid die versnipperd met digitalisering bezig waren, werden gefuseerd tot één Agentschap Informatie Vlaanderen. Het nieuwe agentschap bundelt alle data van de verschillende overheidsdiensten zodat de burger een beter zicht heeft op zijn gegevens en de overheid haar dienstverlening efficiënter kan inrichten. Gegevensdeling tussen overheden werd mogelijk via het MAGDA-platform.

Met “Mijn Burgerprofiel” krijgen burgers één digitaal overzicht van al hun overheidszaken, zoals de informatie die bij de overheid bekend is over hun gezinssamenstelling, woning, opleiding, carrière, enzovoort. Waar die informatie opgeslagen zit, maakt geen verschil meer. Iedereen kan ze makkelijk raadplegen, in alle transparantie. Verder krijgt men ook toegang tot attesten, aktes en vergunningen en wordt men op de hoogte gehouden van de status van alle lopende aanvragen via meldingen, tot op het niveau van de gemeenten. Dat betekent een serieuze vooruitgang in de digitale dienstverlening van de overheid.

 

Klimaatdoelstellingen: duurzaam en actief beheer van kantoormeubilair en gebouwenpark

Om de klimaatdoelstellingen te concretiseren voor de 176 gebouwen die de Vlaamse overheid beheert, werkte ik een actieplan uit waarmee we resoluut gaan voor een vermindering van de CO2-uitstoot, energiebesparing en herbruikbare materialen door circulaire aankopen.

In het kader van de concentratiebeweging van de huisvesting van onze personeelsleden werd in elke provinciehoofdstad een Vlaams Administratief Centrum opgericht. Zo konden we niet minder dan 62 gebouwen verlaten.

Deze regeerperiode heb ik de focus specifiek op Brussel gelegd omdat wij hier als Vlaamse overheid onze aanwezigheid willen verankeren. Medio 2017 werd het nieuwe Herman Teirlinckgebouw in Brussel opgeleverd. Dit gebouw is bijna energieneutraal, waardoor de Vlaamse overheid meteen beschikt over het grootste passief kantoorgebouw in België. In 2018 werd ook de totaalrenovatie van het Hendrik Consciencegebouw gefinaliseerd.

In totaal konden we daardoor onze inname van kantoorvloeren met zo maar eventjes 65% verminderen! Dat betekent ook voor de burger een besparing inzake huurkosten, belastingen en energiekosten. 87% van die besparing werd deze regeerperiode gerealiseerd. In absolute termen spreken we over meer dan 100.000 m² kantoorvloer die we verlaten hebben. Bovendien werden de administraties ook letterlijk dichter bij elkaar gebracht, wat een betere samenwerking tot stand brengt en de dienstverlening ten goede komt.

Intussen besliste ik ook dat in 2023 de Vlaamse overheid 3 grote kantoorgebouwen (Ferraris, Ellips en Arenberg) zal verlaten om haar intrek te nemen in ‘Kantoor 2023’, een bijzonder project op de locatie van WTC I en II in de Brusselse Noordwijk. Het nieuwe gebouw zal een E-peil van 15 hebben en een besparing van de energiekost opleveren van ongeveer 60%. Door de ligging vlakbij het Noordstation, wordt het gebruik van het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer gefaciliteerd en gestimuleerd.

Met dit nieuwe gebouw zetten we alweer een grote stap richting het realiseren van onze klimaatdoelstellingen en geven we als Vlaamse overheid zo het goede voorbeeld.

Met onze gebouwen, die een meerwaarde willen zijn in het stedelijk weefsel waarin ze zich bevinden, maken we meteen ook een statement over hoe de overheid van de toekomst functioneert: open, toegankelijk, vooruitstrevend, transparant en gericht op de noden van de burger en de ondernemingen.

 

 

Klik hier voor de volledige beleidsnota Bestuurszaken. 

Nieuws over dit onderwerp

Bijna 2.000 ambtenaren minder bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse Regering besliste dat tegen eind 2019 er 1.950 ambtenaren minder moesten zijn bij de Vlaamse overheid. Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) is bijzonder tevreden dat …

Uitzendarbeid binnenkort ook mogelijk in de openbare sector

Het ontwerpdecreet dat uitzendarbeid in de openbare sector regelt, werd op voorstel van Vlaams minister voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Na …

Minister Homans zet in op duurzaam beleid

Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) geeft de opdracht aan het Facilitair Bedrijf om in het kader van de nakende verhuisbewegingen van de Vlaamse ambtenaren binnen de …