Armoedebestrijding

Met mijn armoedebestrijdingsbeleid beoogde ik de zelfredzaamheid van mensen maximaal te stimuleren. Dit betekent dat iedereen de kans moet krijgen om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving. Daarbij biedt het hebben van een inkomen uit arbeid de beste garantie tegen armoede. Het gaat hier dus over een gedeelde verantwoordelijkheid: de overheid ondersteunt mensen die nood hebben aan hulp, zonder daarbij de plichten van eenieder uit het oog te verliezen. Verder legde ik de nadruk op een preventief beleid, op het voorkomen dat mensen in armoede terecht komen. Mijn focus lag hier op het bestrijden van armoede bij gezinnen met jonge kinderen, om zo generatiearmoede te kunnen doorbreken.

 

Coördinerende rol

In de eerste plaats heb ik een coördinerende bevoegdheid wat betreft armoedebestrijding. Gezien armoede een complex probleem is dat op tal van domeinen maatregelen vergt, dient elke minister in de Vlaamse Regering zijn of haar verantwoordelijkheid hier op te nemen. Dit alles wordt gecoördineerd via het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, goedgekeurd in juli 2015. Het plan omvat acties inzake werk, onderwijs, gezondheid, wonen, energie, vrijetijdsparticipatie… en  zorgt voor een geïntegreerd beleid. Het plan richt zich in hoofdzaak tot kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Belangrijke dossiers zijn bijvoorbeeld de hervorming van de kinderbijslag, de hervormingen omtrent werk of de maatregelen die ik nam in het kader van haar woonbeleid. Naast een coördinerende bevoegdheid beschikte ik ook over impulssubsidies voor innovatieve projecten. Hiermee werden nieuwe methodieken uitgetest die vervolgens het structurele beleid kunnen versterken. Hieronder een aantal voorbeelden:

 

1 euromaaltijden

Sinds januari 2016 verleende minister Homans aan 22 projecten in Vlaanderen middelen om kinderen in armoede jonger dan 12 jaar een gezonde en betaalbare maaltijd van €1 te bieden. In 2016 werden zo’n 28.000 1 euromaaltijden verstrekt en in 2017 kende het bereik een forse groei van 78% naar 49.757 maaltijden. Dit project gaat over meer dan enkel het aanbieden van een maaltijd. Het verstrekken van maaltijden moet dienen als opstap naar een uitgebreide begeleiding van het gezin. Zo werken de betrokken organisaties samen met organisaties zoals OCMW, CAW, Huis van het Kind en de lokale scholen om ondersteuning te bieden aan de gezinnen bij onder meer tewerkstelling, schuldhulpverlening, mobiliteit, huiswerkbegeleiding of vrijetijdsactiviteiten. Het contact geeft deze kwetsbare doelgroep bovendien de mogelijkheid om hun sociaal netwerk te verruimen. Op die manier wensen we deze gezinnen terug op weg te helpen naar zelfredzaamheid.

 

Vrijetijdsparticipatie

Wanneer jongeren de kans krijgen om deel te nemen aan een zinvolle vrijetijdsbesteding komt dit hun sociale ontwikkeling, hun sociaal netwerk en weerbaarheid ten goede. Daarom ondersteunde ik voor in totaal 860.000 euro 19 lokale participatieprojecten die het sport- en jeugdverenigingsleven toegankelijker maken voor kinderen en jongeren in armoede. Deze verschillende initiatieven bereikten begin 2017 al meer dan 13.000 kwetsbare kinderen en jongeren. De projecten kunnen dankzij de Vlaamse middelen werken aan het zowel beter bekend maken van het vrijetijdsaanbod in de gemeente, het wegnemen van drempels naar het aanbod en het sensibiliseren en vormen van de vrijetijdsaanbieders.

 

Preventieve gezinsondersteuning

Vanaf 2017 gaf ik Vlaamse middelen voor 6 projecten die op een vernieuwende manier integrale ondersteuning bieden aan (aanstaande) gezinnen met jonge kinderen. Dankzij het uitbouwen van netwerken met verschillende organisaties kunnen deze projecten kwetsbare jonge gezinnen meer zelfredzaam maken door hen te begeleiden bij onder meer het vinden van werk of het toeleiden naar bv. kinderopvang of kleuteronderwijs.. Ook hierin legde ik de nadruk op het voeren van preventief beleid. Zo kunnen aanstaande gezinnen vanaf de zwangerschap ondersteuning krijgen en beperken we de ondersteuning tot gezinnen met minimum 1 kind van maximum 3 jaar. De periode van 0 tot 3 jaar is immers de belangrijkste periode voor de ontwikkeling van een kind.

 

 

Klik hier voor de volledige beleidsnota Armoedebestrijding. 

Nieuws over dit onderwerp

Minister Homans ondersteunt 15 projecten in Vlaanderen en Brussel die zich richten naar zeer kwetsbare gezinnen

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) ondersteunt 15 projecten die zich specifiek richten naar kwetsbare gezinnen waarvan de ouders weinig of niet werken. Deze projecten …

Minister Homans weerlegt kritiek op 1 euro-maaltijden

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) is verbaasd over het voorbarige rapport van het Kinderrechtencommissariaat over de ‘1 euro-maaltijden’. “Ik heb nooit beweerd dat de 1 …

Minister Homans investeert in buddy’s om mensen uit armoede te helpen

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) ondersteunt de vzw ArmenTeKort (ATK) uit Antwerpen met een subsidie van 195.000 euro. Dit buddy project wil de eigenwaarde en het netwerk …