Vlaams minister Homans investeert 7 miljoen euro in sociale infrastructuur

Door Liesbeth Homans op 25 januari 2019, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vlaams minister van Stedenbeleid en Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) ondersteunt, in het kader van een oproep naar investeringen in sociale infrastructuur,  8 projecten met een subsidie voor infrastructuurprojecten.

“Deze investeringen moeten bijdragen aan het terugdringen van armoede in de stad en het verhogen van de zelfredzaamheid van mensen in armoede”, aldus minister Homans.

 

Minister Homans wil steden ondersteunen in het investeren in sociale infrastructuur. Met het stimuleren van deze investeringen wil ze een duurzaam hefboomeffect genereren voor mensen in armoede. De gefinancierde projecten zetten in op het doorbreken van intergenerationele armoede en het stimuleren van opwaartse sociale mobiliteit door het structureel aanbieden van hefbomen om de zelfredzaamheid van mensen te verhogen.

 

De selectie van de projecten vond plaats na beoordeling door een onafhankelijke deskundige jury op basis van inhoudelijke en evaluatieve criteria.

 

Antwerpen – ‘2060 Centraal’: dienstenaanbod op maat van de wijk Antwerpen-Noord (1.400.000 euro)

 

De wijk Antwerpen Noord wordt geconfronteerd met een sterke stijging van het aantal vluchtelingen en nieuwkomers en krijgt hierdoor te maken met een nieuwe armoede uitdagingen. Om daaraan tegemoet te komen zullen de stad Antwerpen, de VDAB en Atlas (het integratie- en inburgeringscentrum) zich op een nieuwe locatie in één gebouw vestigen. Dit zorgt onder andere voor een betere samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende diensten en een hogere efficiëntie.

Het doel is om binnen het multifunctioneel en modulair sociaal centrum van de toekomst geïntegreerde, duurzame tewerkstelling en duurzame en inclusieve integratietrajecten aan te bieden. Hierbij beoogt men een snelle inschakeling op de arbeidsmarkt, maar tegelijk ook een begeleiding op verschillende levensdomeinen en ruime aandacht voor nazorg.

 

Vlaamse Gemeenschapscommissie – ‘Centrum West’ (1.023.573 euro)

 

Centrum West is een werking voor Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren (WMKJ) van vzw D’ Broej (de Brusselse organisatie voor de emancipatie van jongeren). De werking tracht jongeren uit een precaire situatie te halen. Met een nieuwe infrastructuur wil de VGC de werking in de wijk Westpark uitbreiden door het aanbod van ateliers, gespreksgroepen en vorming voor talentontplooiing en competentieontwikkeling te vergroten. Centrum West ondersteunt zowel kinderen, jongeren als hun ouders aan de hand van individuele en groepstrajecten rond opvoedingsondersteuning, schoolondersteuning, job-coaching en opvang in geval van crisissituaties. Voor buurtkinderen, buurtjongeren en minderjarige nieuwkomers wordt doorstroming naar de reguliere werking voorzien. Het centrum heeft een doorverwijsfunctie naar overheden en organisaties binnen de domeinen welzijn, onderwijs, justitie, politie en werk. Met dit nieuw polyvalent jeugdcentrum en ontmoetingsplek wil de VGC het Nederlandstalige netwerk van scholen en organisaties voor en door kinderen, jongeren en hun ouders versterken. Het doel van hun werking is naast het aanbieden van een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs, maximaal in te zetten op zelfvertrouwen, zelfinzicht, het verwerven van competenties om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan en op werk te verhogen.

 

Gent – ‘Robuuste woningen voor zorgontwijkers’ (1.292.500 euro) en ‘Wijk(t)huis Watersportbaan’ (496.020 euro)

 

De stad Gent ontvangt subsidies voor 2 verschillende projecten.

 

Het eerste project ‘Robuuste woningen voor zorgontwijkers’ is gebaseerd op de werking van enerzijds ‘Housing First’ (huisvesting en begeleiding) en anderzijds het Deense ‘Skaeve Huse’-concept (stevige woningen, begeleiding zonder geforceerde re-integratie aan de hand van een gecontroleerde persoonlijke benadering). Door de groeiende groep van ernstige gevallen van daklozen is er een sterke nood aan structurele oplossingen voor deze doelgroep. Ze kampen dikwijls met complexe, fysieke, psychologische, sociale en druggerelateerde problemen.

Elf robuuste woningen worden voorzien voor deze kwetsbare groep, die via ondersteuning en begeleiding, geleidelijk aan worden geïntegreerd in de reguliere maatschappij en de verschillende opvangdiensten.

Naast een dak boven het hoofd wordt ook huurbegeleiding en wooncoaching aangeboden. De modules zijn kleine stevige woningen op 2 geselecteerde locaties, afgezonderd van andere wijken en publieke plaatsen. In samenwerking met gezondheids- en sociale werkers, politie en beheerd door SVK Gent, wordt enerzijds deze doelgroep ondersteund en versterkt in haar gezondheid (zelfzorg, contacten met hulpverlening en administratie en doorstroming naar de reguliere huisvestingsmarkt) en anderzijds de woonloverlast en overlast van dakloosheid in de publieke ruimte vermeden. Het aanbieden van een woning moet voor deze mensen rust en stabiliteit creëren van waaruit trajecten op maat gestart kunnen worden rond diverse levensdomeinen.

 

Het tweede project ‘Wijk(t)huis Watersportbaan’ is een kleinschaliger project, waarbij de stad Gent het realiseren van een wijkhuis wil koppelen aan de bouw van een nieuw wijkgezondheidscentrum.

In de sociale woonwijk Neermeersen naast de Watersportbaan in Gent staan 13 hoge woontorens. Door de stijgende diversiteit is er nood aan meer sociale cohesie. Sociale samenhang die nu niet aanwezig is door de grote kwetsbaarheid en/of het sociaal isolement van de bewoners. Met de bouw van een nieuw wijkgezondheidscentrum grijpt de stad Gent deze opportuniteit aan om hiernaast een nieuw wijk(t)huis te voorzien als laagdrempelige ontmoetingsplek om vereenzaming tegen te gaan, in te zetten op leefbaarheid en kansen te creëren voor de bewoners.

In samenwerking met de sociale artistieke organisatie Straatwoordenaar vzw wil de stad de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle relaties en vrije tijd voor mensen in armoede en toegankelijkheid tot werk en activering vergroten. Het wijk(t)huis vormt een plek om bewoners naar activiteiten toe te leiden, hun vrijwilligersrol te stimuleren, te activeren en een zinvolle dagbesteding en competenties aan te bieden. De nieuwe plek zorgt voor ontmoeting, nieuwe sociale verbindingen, duurzame netwerken voor kwetsbare groepen en concrete vormgeving van participatie.

Voor de realisatie van het project worden een stuurgroep en twee projectgroepen opgericht waarin bewoners maximaal worden betrokken doorheen alle projectfasen. De stad bouwt verder op de ervaring en expertise van de wijkpartners, het wijkactieteam, OCMW, samenlevingsopbouw, beleidsparticipatie, politie, …

 

Kortrijk – ‘Deelfabriek’ (1.396.290 euro)

 

De Deelfabriek in Kortrijk is een ruimer project met een raakvlak tussen ecologische, sociale en economische aspecten. Het project biedt op een zinvolle manier kansen voor tewerkstelling en activering van mensen die moeilijk aan de slag kunnen.

De Deelfabriek is een plek voor ruil-, deel- en hersteleconomie gekoppeld aan armoedebestrijding. Momenteel huisvest deze plek burgerinitiatieven als de babytheek, Sportrijk, plantenasiel, Toitoi, Stal 13 rond afgedankte meubelen,…

De Deelfabriek is vrij toegankelijk en laagdrempelig. Kansarme gezinnen kunnen er beroep doen op het materiële aanbod en de integrale gezinsondersteuning via de professionele OCMW-medewerkers. Het OCMW zet daarbij vooral in op de uitgavenzijde, namelijk het optimaal besteden van het beperkt gezinsbudget. Door het succes van deze burgerinitiatieven wil de stad deze werking verder uitbreiden zowel kwalitatief als kwantitatief. De voormalige brandweerkazerne is hiervoor een perfecte locatie gelegen tussen kwetsbare wijken en kan met de invulling van dit deelconcept een katalysator zijn om de buurt fysisch en sociaal aantrekkelijker te maken. Met de inzet van  activerings- en praktijkbegeleiders koppelt het OCMW de deeleconomieën aan activering en arbeidsmarktparticipatie.

 

Leuven – ‘Buurtcentrum Schorenshof’ (500.000 euro)

 

Dit is een kleinschalig project dat zich richt tot de buurt Wilsele-dorp waar een concentratie is van sociale woningen. Het project wil het buurtcentrum uitbreiden naar aanleiding van de renovatie van het lokale wooncomplex Schorenshof en de afbraak van woonblokken. Het project speelt zich af in een buurt die in het verleden weinig aandacht kreeg.

Meer fysieke ruimte voor het buurtcentrum geeft meer ruimte voor initiatief van kinderen, mensen in armoede en bewoners van het dorp. De buurtwerking stimuleert spelontwikkeling, sociale vaardigheden, beweging en gezondheid, huiswerkbegeleiding en speelpleinwerking. Door de grotere ruimte te delen met andere organisaties (CAW, Thuiszorg, OCMW, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, …) wordt sterk ingezet op intergenerationeel werken. Zorgzaam Leuven (een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsorganisaties) ondersteunt het sociaal engagement en vrijwilligerswerk. Samen met de bewoners wil de stad zoeken naar de juiste ingrepen die de woonkwaliteit verhogen.

 

Oostende – ‘Sociale Infrastructuur voor O.666 eengezinswoningen’ (439.580 euro)

 

Binnen het stadsvernieuwingsproject Oosteroever is O.666 vzw (verzameling van 11 organisaties) op zoek naar een innoverende invulling van het gebouw aan de Hendrik Baelskaai, een voormalige visserscoöperatie. Momenteel bezetten zij dit tijdelijk in samenspraak met OVAM (eigenaar). In samenwerking met Arktos, kleinVerhaal vzw en Refu Interim wil de stad inzetten op toeleiding en coaching van kwetsbare jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hen ondersteunen in hun zoektocht naar individuele mogelijkheden. Dit gebeurt aan de hand van een individueel traject waarbij de competenties van de jongere worden versterkt. Via een laagdrempelige benadering wordt sociaal ondernemerschap gestimuleerd, toegang tot diensten en tot een sociaal netwerk vergemakkelijkt en kruisbestuiving gestimuleerd tussen verschillende publieke partners en uitwisseling van hun expertise. De bedoeling is dat het gebouw gerund wordt door jonge ondernemers, die bovendien zullen zorgen voor vorming, opleiding en werkervaring van de jongeren. Via een grondige renovatie wil de stad het gebouw de juiste basiseigenschappen meegeven, een juiste buitenschil voor laagdrempelige toegankelijkheid, het gebouw modulair inrichten en socio-professionele re-integratie en socio-circulaire economie ondersteunen. Op die manier wordt het gebouw een toegankelijke, warme en uitnodigende plek, een co-creatieproject in en met de Vuurtorenwijk. Een groot deel van de renovatiewerken zullen door de doelgroep zelf samen met enkele stakeholders uitgevoerd worden. Het participatietraject is afgerond en de projectwerking tussen Stad Oostende, Ovam, Tom van Mieghem architecten, kleinVerhaal vzw, Arktos, vzw Refu Interim en O.666 vzw is opgezet.

 

Turnhout – ‘Realisatie occasionele kinderopvang in Pioniersgebouw’ (452.037 euro)

 

De stad Turnhout wil binnen het multifunctioneel wijkcentrum ‘het Pioniersgebouw’ (te realiseren binnen het stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout)  een occasionele kinderopvang integreren, waar ouders met hun kinderen op willekeurige dagen terecht kunnen. Met andere woorden een toegankelijke, flexibele, inkomensgerelateerde en laagdrempelige kinderopvang. Zowel de kinderen als hun de ouders kunnen er aan zelfontplooiing doen. Naast de kinderopvang worden in het lokaal dienstencentrum ook andere functies gerealiseerd zoals een horeca met betaalbare en gezonde maaltijden, info over zorg en welzijnsdienstverlening, vormingslokalen, ruimte voor maatschappelijke organisaties, Huis van het Kind, een zorgbib voor zorgproeftuin LiCalab, Arktos vzw, een welzijnsonthaal van het OCMW en CAW. Door verschillende organisaties en diensten te groeperen op één locatie, is er naast het afzetten van hun kinderen ook een laagdrempelig en vrijblijvend welzijnsaanbod voor de ouders.

 

“De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de zes geselecteerde projecten realiseren elk, op een eigen, unieke wijze sociale infrastructuur die tegemoet komt aan de specifieke uitdagingen en noden waarmee ze te maken krijgen en zijn zo een voorbeeld voor andere Vlaamse steden”, besluit minister Homans. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is