Vlaams Huurdecreet goedgekeurd

Door Liesbeth Homans op 18 mei 2018, over deze onderwerpen: Wonen

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) is bijzonder tevreden dat het ontwerp van het Vlaams Huurdecreet vandaag door de Vlaamse regering definitief werd goedgekeurd, na het advies van de Raad van State. “Het is een evenwichtig decreet met rechten én plichten voor zowel de huurder als de verhuurder”, aldus minister Homans.

 

Doelstellingen

Het ontwerpdecreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht, dat door de 6de staatshervorming werd overgeheveld naar de gewesten.

Naast een aantal algemene doelstellingen, zoals het creëren van één helder, stabiel en evenwichtig wettelijk kader, het bevorderen van de woonzekerheid voor de huurder, het garanderen van een behoorlijk rendement voor de verhuurder en het waarborgen van de woningkwaliteit, wordt er in het Vlaams Huurdecreet ook versterkt ingezet op het bevorderen van de toegang tot de private huurmarkt en het bewaken van de transparantie en kenbaarheid van het huurdecreet.

 

Verder regelt het Vlaams Huurdecreet ook de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting en werd het aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Hiervoor werden een aantal specifieke bepalingen voor mede-huur opgenomen (regelingen in geval van beëindigen huwelijk/wettelijk samenwonen, een nieuwe samenwonende partner, samenwonen met vrienden,… ).

 

Maatregelen voor de verhuurders

De maximale huurwaarborg wordt verhoogd van 2 naar 3 maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij.

Tijdens de huurovereenkomst kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, behalve wanneer er energiebesparende investeringen werden uitgevoerd. Op die manier worden verhuurders gestimuleerd om woningen energiezuiniger te maken. De opzeggingsmogelijkheid met het oog op renovatie wordt versoepeld.

Ingeval van nietigverklaring van de huurovereenkomst omdat de woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen, kan er toch een bezettingsvergoeding worden opgelegd door de rechter.

De gebruikskosten, zoals de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder en de huurder is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen aan de woning van schade, ontstaan door eigen fout. 

De huurder is aansprakelijk voor brand- én waterschade en wordt verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten.

In de toekomst zullen naast huurdersorganisaties ook verhuurdersorganisaties erkend en financieel ondersteund worden.

 

Maatregelen voor huurders

Door de maximale huurwaarborg op te trekken naar drie maanden, zullen private huurders sneller geneigd zijn te verhuren aan inkomenszwakkere huurders en verhoogt het aanbod van private huurwoningen op de markt. Daartegenover staat dat er een renteloze, anonieme huurwaarborglening komt, naast de bestaande OCMW waarborgregeling.

De huurwaarborg kan enkel betaald worden door deze te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg. Een huurwaarborg betalen in cash is niet toegestaan.

Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van 9 jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.

Bij het afsluiten van de huurovereenkomst, wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Op het einde van het huurcontract kan dat indien één van de partijen daarom verzoekt.

De woning moet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Indien dit niet het geval is, kan de huurovereenkomst nietig verklaard worden en kan de huurder terugbetaling vragen van de huurgelden.

Bij een dreigende uithuiszetting wordt het OCMW sneller op de hoogte gebracht.

 

Huurwaarborglening

“De huurwaarborglening is een anonieme en renteloze lening voor huurders en een instrument dat hen toelaat een huurovereenkomst af te sluiten met een private verhuurder en dus hun toegang tot de private huurmarkt bevordert”, aldus Liesbeth Homans. "Er zijn vandaag al huurders die het moeilijk hebben om twee maanden waarborg ineens te betalen, maar vandaag bestaat er geen renteloze huurwaarborglening. Wij gaan die lening invoeren."

De lening zal op een eenvoudige manier kunnen aangevraagd worden bij het Vlaams Woningfonds, indien de aanvrager voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo mag de aanvrager geen onroerende goederen bezitten en moet hij voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor de bescheiden huur. De terugbetalingstermijn wordt vastgelegd op 24 maanden en is met 6 maand verlengbaar.

 

“Met het Vlaams huurdecreet wordt een evenwichtig kader gecreëerd waarbij het zowel voor de verhuurder interessant is en blijft om te verhuren als voor de huurder mogelijkheden biedt om betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid te huren. Bovendien worden nu eindelijk een aantal zaken geregeld die in de federale wetgeving ontbraken, zoals de regelingen voor medehuur en studentenhuisvesting”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is