Ontwerpdecreet Lokaal Bestuur van Homans definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering

Door Liesbeth Homans op 27 oktober 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is tevreden dat het ontwerpdecreet Lokaal Bestuur vandaag definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. “Het decreet gaat nu naar het Vlaams parlement om bekrachtigd te worden”, aldus minister Homans.

 

Eerder deze maand zette de Raad van State het licht al op groen voor de integratie van gemeente en OCMW, één van de belangrijkste hervormingen in de organisatie van de lokale besturen van de afgelopen 40 jaar. Daarnaast bevat het ontwerpdecreet ook strengere regels voor intercommunales.

 

Sterk geïntegreerd lokaal sociaal beleid

 

De integratie van gemeente en OCMW betekent concreet dat de gemeenteraad ook de OCMW-raad wordt en de gemeenteraadsleden dus ook de OCMW-raadsleden worden. Het schepencollege wordt het vast bureau. 

Naast de politieke integratie komt er ook een ambtelijke integratie: één algemeen directeur voor alle personeelsleden, één gezamenlijk ICT-beheer, één boekhouddienst,… .

 

De individuele steundossiers zullen behandeld worden in een ‘Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst’. Hierdoor worden de individuele steundossiers geen voorwerp van politiek debat en wordt de privacy van de kwetsbaren in onze samenleving gegarandeerd.

 

“Deze politieke en ambtelijke integratie van beide besturen verzekert een integrale aanpak en zorgt ervoor dat er meer sociale accenten gelegd worden in alle lokale beleidsdomeinen. Er komt 1 sociaal loket zonder de OCMW stempel”, stelt minister Homans.

 

Strengere regels voor intercommunales

 

De strenge regels voor de intercommunales die in Vlaanderen als sinds 2001 gehanteerd worden, worden doorgetrokken naar al hun afgeleide structuren en de presentiegelden van de mandatarissen in die structuren worden ook beperkt tot 205 euro per vergadering. Bij het berekenen van het salarisplafond zal er niet enkel meer rekening gehouden worden met de effectieve presentiegelden maar zullen ook alle andere, bijkomende vergoedingen in rekening gebracht worden.

Bovendien wordt aan lokale politici de verplichting opgelegd om jaarlijks te rapporteren, zowel aan de gemeente als aan de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, over hun mandaten en alle bijhorende inkomsten en vergoedingen.

 

Daarnaast bevat het Decreet Lokaal Bestuur nog een aantal bijkomende maatregelen die vooral gericht zijn op een goede corporate governance van de bestuursorganen, die een code van goed bestuur zullen moeten opstellen.

Het aantal bestuurders in de raden van bestuur wordt beperkt tot maximum 15 en het aantal leden binnen de directiecomités wordt beperkt tot maximum 1/3 van het aantal leden in de raad van bestuur, dus in concreto betekent dit maximum 5.

In de toekomst zullen er in de onderliggende adviesraden en comités van de intercommunales geen presentiegelden of vergoedingen meer uitbetaald worden.

 

Minder politieke mandaten

 

Het integreren van de OCMW’s in de gemeentebesturen zorgt voor een efficiëntere gemeentelijke organisatie en creëert niet alleen bijkomende ruimte voor betere dienstverlening maar ook het aantal lokale politieke mandaten zal hierdoor drastisch verminderen. 

 

“Concreet betekent dit dat, door het verdwijnen van de aparte OCMW-raadsleden, er minimaal 925 politieke mandaten verdwijnen in Vlaanderen. Door het beperken van het aantal bestuurders in de raden van bestuur van de intercommunales, verdwijnen er ook hier ongeveer 1000 mandaten. Samen met het schrappen van één schepenmandaat in iedere gemeente en de halvering van het aantal provincieraadsleden eerder, zorgt dit voor minimaal 2.500 politieke mandaten minder. Hiermee worden er opnieuw concrete stappen gezet naar een slanke, efficiënte en daadkrachtige overheid”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is