Wonen

Een kwaliteitsvol en betaalbaar dak boven ieders hoofd. Liefst op maat en in een aangename leefomgeving. Dat is waar iedere Vlaming van droomt en waar Vlaams minister Homans volledig op inzet. Halfweg voorbij haar legislatuur plaatsen we de  belangrijkste realisaties van haar bevoegdheid Wonen op de voorgrond:

 

Sociale woningen voor zij die het echt nodig hebben

Wonen is een basisrecht. Daarom is het van belang dat een sociale huurwoning terechtkomt bij die mensen die er het meeste nood aan hebben. De minister nam daarom de nodige stappen om de sociale huurmarkt te verbeteren met een rechtvaardige toegang voor iedereen. Aan deze rechten hangen natuurlijk ook bepaalde plichten. Zo vallen bijvoorbeeld nieuwe huurders met een bepaald contract die voldoende verdienen (25% boven inkomensgrenzen voor sociale huur) uit het sociale woonbestand en moet wie in aanmerking wil komen voor een sociale woning niet enkel aantonen dat hij/zij lessen volgt maar ook effectief Nederlands spreekt. De bestaande fraude wordt ook beter aangepakt. Dossiers van fictief alleenstaanden en/of mensen die reeds een volle of gedeeltelijke eigendom hebben worden niet meer aanvaard.

 

Extra ondersteuning voor sociale woonactoren

Net als bij de gemeenten wil de minister de toegankelijkheid en kwaliteit van de sociale woonactoren verhogen. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren worden daarom financieel versterkt en ondersteund bij het ontwikkelen van een verruimd aanbod. Om meer efficiëntie te bekomen moeten SHM’s in de toekomst beschikken over minimaal 1000 sociale woningen in beheer. Daarenboven is er nog nooit zoveel geïnvesteerd in de uitbreiding van het woonaanbod. Sinds het begin van deze legislatuur kwamen er 10.426  extra nieuwbouwwoningen (1.657.300.988 euro) en 14.987 renovaties (475.026.657 euro) bij. De sociale huisvestingsmaatschappijen ontvingen zowel in 2016 als 2017 200 miljoen euro of het equivalent van 1000 extra woningen. In totaal spreken we nu over 153 000 sociale woningen in Vlaanderen met 23000 op de planning. 80 miljoen uit het Klimaatfonds wordt eveneens uitgetrokken voor de energetische renovatie van sociale woningen.

 

Kwalitatief wonen in Vlaanderen opnieuw ingevuld

Gemeenschappelijk wonen is in opmars. Vlaanderen heeft dus nood aan nieuwe woonvormen die hierop inspelen maar tegelijk niet worden gehinderd door de al te ingewikkelde bestaande regels. De minister lanceert daarom een oproep naar projecten rond gemeenschappelijk en vernieuwend wonen en dit in al zijn verschijningsvormen. In deze experimentele proefomgeving kan dan worden afgeweken op bepaalde regelgeving binnen het woonbeleid voor het specifieke project. Op die manier komen deze projecten gemakkelijker tot stand en vinden ze sneller aansluiting bij onze huidige manier van leven. Het decreet voor dit proefproject werd reeds goedgekeurd.

 

Evenwicht huurder-verhuurder herstellen

Sinds midden 2014 kwam er een overdracht van bevoegdheden rond huurwetgeving van de federale overheid naar Vlaanderen. Dit zette minister Homans ertoe aan om een eigen Vlaams huurdecreet te laten uittekenen in de Conceptnota Private Huur. Deze werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en moet de Vlaamse huurmarkt verder versterken door eigen klemtonen te leggen. Zo ligt de nadruk op het herstellen van het evenwicht tussen de rechten en plichten van huurder en verhuurder. Betaalbaarheid, bescherming van woonkwaliteit en woonzekerheid zijn daarbij onontbeerlijk voor de huurder terwijl de verhuurder tegelijkertijd zijn eigendom goed beschermd moet weten en zeker moet zijn van een huurinkomen..

 

Blijven inzetten op eigendomsverwerving

Als minister van Wonen is het belangrijk om aan alle Vlamingen de kans te geven een woning te verwerven, ook wel het ‘appeltje voor de dorst’ voor later genoemd. Zo geven we mensen die het nodig hebben een extra duwtje in de rug door onder meer de bijzondere sociale leningen. Voordeel van deze leningen is dat men minder eigen inbreng moet leveren en dus de drempel om een woning aan te schaffen verlaagt. De minister trekt hier  930

 

Klik hier voor de beleidsnota Wonen. 

Nieuws over dit onderwerp

Vlaams minister Homans ondersteunt 28 experimentele woonprojecten

Vlaams minister bevoegd voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA) geeft groen licht aan 28 projecten voor experimentele en alternatieve  woonvormen. “Hiermee wil ik innovatie in het Vlaamse woonbeleid …

Voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet goedgekeurd

Het voorontwerp van het Vlaams Huurdecreet werd vandaag door de Vlaamse regering goedgekeurd. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA): “Het decreet regelt de rechten en plichten van zowel de …

Nieuwe cijfers kandidaat-huurders gekend

Eind 2016 stonden er 124.653 kandidaat-huurders op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij, vorig jaar waren dit er 105.370. “Dit is uiteraard een toename maar deze cijfers moeten wel …